* Uitvoeringsorganen

De secretaris van de I.K.W.V.

Wordt benoemd door de Raad van Bestuur en is een vastbenoemde ambtenaar. Zijn taken zijn zeer gediversifieerd. Voorbereidingen bijwonen van vergaderingen met verslaggeving, adviseren van bestuursorganen, het nodige doen voor een concrete uitvoering van beslissingen, voorbereiden en uitvoeren aankoopbeleid, pleegt overleg met diverse instanties (o.a. de gemeenten, de provincie, het ministerie,…),heeft voortdurend contact met alle diensthoofden, controleert de werking van de reddingsdiensten en de uitvoering van de getroffen beslissingen, onderzoket schadegevallen, personeelsbeleid (nazicht aanstelling redders), public relations: contacten met media, boekhouding.

De werkgroep leiding:

Is nog geen officieel orgaan maar is toch uitgegroeid tot een zeer belangrijk adviserend orgaan. Alle ambtenaren met verantwoordelijkheid ( algemeen verantwoordelijke coördinatoren, de hoofdredders en materieelverantwoordelijken) voor de reddingsdienst aan zee bij de diverse deelnemers maken deel uit van deze werkgroep. Zowel academisch geschoolden als technici en arbeiders maken deel uit an deze vergadering. Tenslotte zijn het allemaal specialisten op hun terrein. De werkgroep wordt zeer nauw betrokken bij de voorbereiding en e evaluatie van het badseizoen. Voor het beleid is de inbreng van deze werkgroep van onschatbare waarde waardoor met kennis van zaken de passende beslissingen kunnen worden genomen. Soms wordt deze werkgroep opgesplitst naargelang de individuele specialisatie of kennis: zo bv. om advies uit te brengen over de aankoop van radio’s, boten, zwemvesten,… .Tevens worden alle verantwoordelijkheden regelmatig geraadpleegd door de secretaris. Het zijn diegenen die de toestand ter plaatse best kennen.

Plaatselijke hoofdverantwoordelijke- coördinator:
Deze functie wordt meestal waargenomen door een vastbenoemd ambtenaar. Het gaat meestal om iemand met een leidinggevende functie bij het gemeentebestuur bv. brandweerbevelhebber ( Knokke-Heist en Oostende), sportdienst (Nieuwpoort, Bredene, Brugge), zwembadbeheerder (Middelkerke) en de hoofdredder ( De Panne, Blankenberge, De haan). Betrokkenen vervullen een coördinerende rol binnen hun eigen bestuur, zijn de verbindingspersoon tussen de verantwoordelijke hoofdredder en het schepencollege maar ook tussen de gemeente en het I.K.W.V. . zij vervullen ook heel wat administratieve formaliteiten ten behoefte van de I.K.W.V. ( inventaris, lijsten aan te kopen materieel, opmaken bestelbons voor kleine leveringen,…) . alle plaatselijke hoofdverantwoordelijken maken deel uit van de werkgroep leiding.

De hoofdredder:

Meestal is dit een door de gemeente aangestelde contractuele personeelsleden die aangesteld worden voor de duur van het badseizoen. Soms gaat het ook om vastbenoemde ambtenaren van een of andere dienst maar die dan voor de duur van het seizoen gedetacheerd worden naar de reddingdienst aan zee. Zij moeten voldoen aan alle profielvereisten van een redder. Deze functie is weggelegd voor personen die een jarenlange onberispelijke dienst van redder hebben.
Doel functie:

Zij organiseren en leiden de werkzaamheden van de postoversten en van de redders en zetten de nodige stappen om in de nodige middelen te voorzien teneinde de veiligheid van de baders, zwemmers en watersporters in de aangeduide badzones tijdens bepaalde perioden te helpen verzekeren en deskundigen eerste hulp te bieden aan personen die in moeilijkheden geraken.
Bijzonderste taken:
• Samenstellen van reddersploegen, meestal in nauwe samenwerking met hoofdverantwoordelijke. Ook wordt de aanduiding van postoverste voorzien.
• Controleren van de aanwezigheden, zorgen voor vervangingen en prestaties doorgeven aan personeelsdienst.
• Organiseren en leiden van werkzaamheden van postoversten en van de redders geeft de nodige instructies om hen te helpen hun functie te vervullen zoals wordt verwacht.
• Zorgt ervoor dat alle middelen in goede staat en op de juiste plaats aanwezig is.
• Geeft instructies aan postoversten, redders in verband met de naleving van politiereglementen die van toepassing zijn aan het strand.
• Organiseert trainingen, vaaropleidingen.
• Neemt deel aan de vergaderingen van de werkgroep leiding.
De redder-postoverste:

Zij moeten ook voldoen aan de profielvereisten voor de functie van redder. Ze kunnen pas na enkele jaren ervaring en onberispelijke dienst in deze functie aangesteld worden.

Doel van de functie:

Organiseren en leiden van taken van een ploeg redders aan zee (3-6) teneinde de veiligheid van de baders, zwemmers en watersporters in een bepaalde zonde tijdens een bepaalde periode te helpen verzekeren en indien nodig deskundige eerste hulp t kunnen bieden aan personen die daar in moeilijkheden verkeren.

Bijzonderste taken:

• Leiden taken ploeg van 3-6 redders.
• Controleren aanwezigheden en informeren hoofdredder.
• Direct betrokken bij vaaropleiding
• Zorgt ervoor dat de hoofdredder dagelijks geïnformeerd wordt over nodige herstellingen en/of bevoorradingen (benzine, wisselstukken,…).
• Leidt reddingsploegen bij interventies.
• Waakt erover dat de ploegleden het materieel goed gebruiken. Waakt in de mate van het mogelijke over e naleving van de politiereglementen aan het strand volgend de richtlijnen van de hoofdredder.
• Brengt dagelijks schriftelijk verslag uit bij de hoofdredder omtrent aantal en aard interventies.
• Aanduiden van zwemwaterkwaliteit op de miradorborden volgens de richtlijnen van de hoofdredder.

Redder:

Doel functie:

Moet tijdens de werkuren continu waakzaam blijven en de voorgeschreven instructies in verband met de veiligheid van baders, zwemmers en watersporters doen toepassen (preventief optreden) en aldus de veiligheid van de baders, zwemmers en watersporters helpen verzekeren en indien nodig de eerste hulp kunnen bieden aan personen die in moeilijkheid verkeren.

Bijzonderste taken:

• Dagelijks het toegewezen materieel onmiddellijk functioneel stellen (vlag, borden, boot) en de uren van hoog/laag water op het bord noteren volgens instructies van postoverste.
• Erover waken dat de badgasten tussen de boeien blijven. (Om gevaar van golfbrekers te vermijden en niet te ver in zee af te drijven.)
• Erover waken dat surfers, motor- of zeilbootjes niet in de badzone komen (tenzij in geval van nood.)
• Continu waakrondes houden met boot of te voet langs de waterlijn.
• Vermoeide baders of personen in nood de eerste hulp bieden (ambulance oproepen, reanimeren, geruststellen of naar de dichtbijzijnste strandpost helpen.)
• Waken over verloren gelopen kinderen of ze naar een strandhulppost helpen en/of navragende personen informeren. Ter zake moeten zeer strikt de richtlijnen van de hoofdredders gevolgd worden.
• Strandbezoekers wijzen op het gevaar van het maken van diepe putten in het zand.
• Op aanwijzing van hoofdredder optreden als plaatsvervangend postoverste.
De materieelverantwoordelijke:
Is soms een gemeentearbeider of hoofdredder. Tijdens de winter staan zij in voor berging en klein onderhoud materieel. Grote hertellingen evenwel in opdracht van I.K.W.V. worden door gespecialiseerde firma’s uitgevoerd.
Organigram reddingsdienst aan zee

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.