Synthese

Partnergeweld is een universeel verschijnsel dat voorkomt in alle sociale lagen van de bevolking, wat ook het sociaal statuur de seksuele geaardheid, de leeftijd, het beroep, de cultuur of de godsdienst is.

de cijfers: Maar liefst 68% van de vrouwen in Belgie is slachtoffer - of is dat geweest - van fysiek of seksueel geweld. In ongeveer één op de twee gevallen (48%) is de partner de dader.

Aan de basis van partner geweld ligt de machtsverhouding tussen de partners onderling.
Partnergeweld is geworteld in een ongelijke machtsverhouding tussen enerzijds een partner die domineert en anderzijds een partner die gedomineerd wordt.

We kunnen een onderscheid maken in de verschillende vormen van partnergeweld, deze vormen zijn met elkaar verbonden

- Psychologisch geweld, het is niet zichtbaar en raakt de ander in wat zij/(hij) is.

- Fysiek geweld, zijn alle slechte fysieke behandelingen van iemand.

- Verbaal geweld, verbaal geweld wordt gebruikt om de partner te domineren, te controleren,…

- Geweld tegen voorwerpen en dieren, dit wordt vaak gebruikt om de partner te intimideren.

- Seksueel geweld, de ander met geweld of dwang een seksuele daad opleggen.

- Economisch geweld, dit zijn alle daden om de financiële autonomie van de partner te beperken.

De cyclus van geweld( Lenore E. Walker )

flickr:3163775620

De vershillende fasen.

- Spanningen: Deze fase is een opeenstapeling van frustraties die de geweldexplosie voorafgaat.

- Explosie en agressie: De fase wanneer de dader tot de gewelddaad overgaat, vaak moeten de orde diensten tussenbeide komen.

- Vergeving: Deze fase volgt op het gewelddadige incident. De dader heeft vaak de neiging om berouw te hebben en de feiten te minimaliseren. Hij verantwoordt zijn daad over het algemeen met externe factoren.

hierna volgt een periode van minder spanningen, een periode van kalmte,..
Hierdoor heeft het slachtoffer weer vertrouwen in de toekomst en wenst ze haar klacht in te trekken, en weigert elke vorm van hulp.
Maar geleidelijk komen de spanningen terug, tot er zich een nieuwe gewelddaad voordoet.

- Herhaling: Naarmate de cycli zich herhalen, neemt het geweld toe, waardoor de greep van de dader op zijn slachtoffer sterker wordt. Hoe sneller de cyclus word doorlopen hoe ernstiger het geweld wordt.

Standpunt van het slachtoffer

De meeste vrouwen vrouwen die terecht komen bij de dienst slachtofferbejegening van pz Basse-Meuse verdringen het geweld zodanig dat ze niet beseffen dathet om partnergeweld gaat.

Factoren die doen praten:

- Inzicht dat hun partner niet meer zal veranderen.
- De geleidelijke toename in de ernst van de geweldadige feiten.
- Voorval van geweld tegen bvb. de kinderen.
- De kinderen komen in gevaar, omdat ze risico's nemen door zich tegen de dader te verzeten.

Men moet ook rekening houden dat slachtoffers die bij een politiedienst terechtkomen niet altijd de preciese aard van de feiten vertellen.

Het kan gaan om een slachtoffer dat:

- een groot gevoel van schaamte en/of schuld ervaart,
- in schok verkeert,
- dat schrik heeft voor represailles.

De rol van deskundigen

Ze staan eerder machteloos tegen deze vorm vorm van geweld omdat die zich in de privé-sfeer afspeelt.
deze problematiek houdt dan ook verband met diepmenselijke relaties.

Maar, de veiligheid moet gegarandeerd worden.
Ook al ondervinden de deskundigen moeilijkheden.

De juiste attitude ontwikkelen voordat ze optreden (los van alle vooroordelen).
De deskundigen moeten hun vooroordelen overstijgen en verkeerde ideeen verbannen, omdat die de doeltreffendheid van hun interventies kan schaden.

Proces-verbaal

Het proces-verbaal is noodzakelijk voor de bescherming van de slachtoffers van partnergeweld.
Als slachtoffer de'agressie' minimalisseren, geeft dat de politie niet het recht om dit ook te doen.
Bij dit proces-verbaal is het zeer handig om een medisch getuigschrift te hebben om de daden te kunnen bewijzen.
Maar nog steeds gaan twee op de drie vrouwen niet naar een arts na een gewelddaad.

Nog enkele richtlijnen van A. Bourguignont

- Geweld is onaanvaardbaar, welke omstandigheden ook.
- De politieagent moet het vertrouwen van het slachtoffer winnen.
- Er moet de nodige tijd genomen worden om het slachtoffer zijn verhaal te laten doen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.