Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie (SMVP)

Waar staat SMVP voor?1

SMVP is de afkorting voor Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie. De stichting is in 1986 opgericht als een onafhankelijke organisatie die meedenkt over veiligheidsvraagstukken op het raakvlak van samenleving en politie. De stichting wil weten welke problemen in de maatschappij belangrijk worden gevonden bij zowel bedrijfsleven en non-profitorganisaties als burgers, en welke bij de overheid (bestuur, politie en justitie, bijzondere opsporingsdiensten). De SMVP beweegt zich op alle terreinen van deveiligheidszorg waarop de politie opereert of die voor de politie van belang zijn. Soms heel praktisch (bijvoorbeeld experimenten met politiewerk op wijkniveau), soms abstract (bijvoorbeeld het verrichten van een algemene analyse van de politie). 102

De missie van de stichting is bij te dragen aan de maatschappelijke discussie over de verbetering van de veiligheid(szorg) in de breedste zin. Zij doet dit onder meer door meningen te formuleren over belangrijke thema's, door partijen bijeen te brengen, door vernieuwing te stimuleren, door conferenties, symposia en uitwisselingsprogramma's te organiseren en door achtergrondinformatie te verstrekken.2

Missie van SMVP

Een goed functionerende veiligheidszorg is van groot belang voor iedereen. Ontwikkelingen in de samenleving vereisen een voortdurende bezinning door alle betrokken partijen. Nieuwe ideeën op dit gebied verdienen steun en stimulans. Om tot optimale communicatie te komen tussen allen die het aangaat is een aanjager nodig. De Stichting Maatschappij, Veiligheid en Politie wil die rol op zich nemen. Dit doet zij middels de volgende activiteiten:

  • formuleren van visies om de maatschappelijke agenda te beïnvloeden
  • partijen bij elkaar brengen, intermediair zijn
  • bevorderen van bewustwording en discussie
  • stimuleren van nieuwe ontwikkelingen door advisering en experimenten
  • kritisch volgen van ontwikkelingen bij de overheid en in de maatschappij
  • bevorderen en onderhouden van netwerken

Bestuur:

prof. mr. Pieter van Vollenhoven - voorzitter
H. Wiegel - vice-voorzitter
prof. dr. C.D. van der Vijver - secretaris
ir. P.O. Vermeulen - penningmeester
R.J.G. Bandell
mr. H.J. Bolhaar
mr. drs. L.C. Brinkman
mevr. prof. mr. C.P.M. Cleiren
prof. dr. J.H.J. van den Heuvel
mr. E.M. d'Hondt
prof. dr. J.A. van Manen
prof. dr. W.J. de Ridder
mevr. mr. E. Unger
drs. B.J.A.M. Welten
mr. J. Demmink - adviserend lid

Website:

www.smvp.nl

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.