Lokale Politie

geschreven door Sarah Stroobant1
De lokale politie:
Bestaat uit 196 lokale politiezone’s. Een zone kan bestaan uit één of meerdere gemeenten. De lokale politie is een fusie van de vroegere korpsen van de gemeentepolitie en de brigades van de Rijkswacht.

Organisatie:

De Lokale Politie is samengesteld uit 196 korpsen van de Lokale Politie ontstaan uit de samenvloeiing van de ex-gemeentepolitie en de exterritoriale brigades van de Federale Politie.

50 Politiekorpsen vallen samen met het grondgebied van één stad of gemeente (ééngemeentezone) en 146 anderen bestrijken meerdere steden en/of gemeenten. (meergemeentenzones)

Elk lokaal politiekorps staat onder de leiding van een Korpschef, verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale politiebeleid. Hij verzekert de leiding, de organisatie en de verdeling van de taken in het korps. Hij oefent deze activiteiten uit onder het gezag van de Burgemeester, voor de ééngemeentezones of onder het gezag van het Politiecollege voor de meergemeentenzones.

Dit Politiecollege is samengesteld uit de Burgemeesters van de verschillende steden of gemeenten van de politiezone.
Een Vaste Commissie van de Lokale Politie is aangesteld om het geheel van Lokale Politiekorpsen te vertegenwoordigen. Op initiatief of op vraag van overheden, verstrekt zij advies over alle problemen die met aan de Lokale Politie te maken hebben.

Samenstelling:

Elk politiekorps bestaat uit een operationeel kader van politieambtenaren en hulpagenten, en een administratief en logistiek kader dat bestaat uit burgerpersoneel. De getalsterkte van deze twee kaders wordt bepaald door de politieraad voor meergemeentenzones of door Gemeenteraad voor de ééngemeentezoones, in overeenstemming met de minimale normen die bij koninklijk besluit zijn vastgelegd. (KB 05.09.2001)

Filosofie van de lokale politie:

Deze filosofie heeft betrekking op een globale- en geïntegreerde benadering in het veiligheidsvraagstuk. Ze steunt op een maximale zichtbaarheid en voortgezette politieactiviteiten op een beperkt grondgebied wat een verbetering van het contact tussen politie en burgers toelaat. Meen heeft het dan over community-policing of gemeenschappelijke politiezorg.

Organisatie van het werk:

Algemeenheden:

Om een minimale dienstverlening aan de bevolking te kunnen verzekeren bepaalt het KB van 17.09.2001 zes functionaliteiten die voorzien moeten worden:

• Wijkwerking:
Het verder ontwikkelen van wijk- en buurtgericht werken en de politionele zichtbaarheid. De politiedienst moet zichtbaar, aanspreekbaar en
Contacteerbaar zijn op het grondgebied van de zone rekening houdend met de lokale omstandigheden en de bevolkingsdichtheid. De minimale organisatienorm bedraagt 1 wijkagent per 4000 inwoners.

• Onthaal:
Bestaat uit antwoorden geven aan burgers die zich fysiek, telefonisch of schriftelijk tot de politiedienst wenden. Zij worden verwezen naar interne of externe diensten die beter geschikt zijn. Elke zone moet een permanente beschikbaarheid van een politiedienst in alle gevallen verzekeren. In meergemeentezones, beschikt elke gemeente over één of meerdere politieposten die, indien ze niet de klok rond bereikbaar zijn, aan de inwoner de mogelijkheid geven, om met technische hulpmiddelen in contact te komen met een politieagent.

• Interventie:
Bestaat erin binnen een passende termijn een antwoord te bieden op elke oproep waarbij een politionele interventie ter plaatse noodzakelijk is. Dit antwoord kan, gezien het geval en de context (ernst, dringende noodzaak, aard van de feiten) onmiddellijk of uitgesteld worden. Indien het wordt uitgesteld moet de hulpvrager op de hoogte worden gebracht van da oorzaak en de tijdsduur van vertraging. Deze functie wordt de klok rond binnen elke politiezone georganiseerd.

• Politionele slachtofferbejegening:
Bestaat in het verschaffen van een adequate opvang, informatie en bijstand aan het slachtoffer. Elke politieambtenaar moet bekwaam zijn om deze taak goed te kunnen volbrengen. In geval van confrontatie met een zeer ernstig slachtofferschap mag het korps een beroep doen op een gespecialiseerd medewerker, personeelslid van de politiediensten, betreffende minimale werking- en organisatievorm. Verschillende zones kunnen een gezamenlijke pool deskundigen oprichten

• Lokale opsporing en lokaal onderzoek.
Bestaat uit de uitvoering van de opdrachten die bij voorrang door de Lokale Politie worden vervuld in overeenstemming met de Wet op het Politieambt, de wet van 07.12.1998 en een richtlijn van 20.02.2002 van de Minister van Justitie. Het betreft opdrachten van opsporing en onderzoek die voortvloeien uit gebeurtenissen en criminaliteitsfenomenen op het grondgebied van de zone evenals enkele opdrachten van federale aard die door de lokale politie worden uitgevoerd omdat ze in de lijn liggen van de dagdagelijkse politietaken, en om deze reden, beter worden uitgevoerd door de politiedienst die belast is met de basispolitiezorg. In ieder Lokaal Politiekorps wordt 7 tot 10% van het effectief operationeel kader belast met recherchetaken. Die opdrachten kunnen gaan over:

  • Optreden bij noodsituaties
  • Toezicht uitoefenen over geïnterneerden en geesteszieken
  • Opdrachten van federale aard die in het zonaal veiligheidsplan vermeld zijn
  • Het inwinnen van informatie, noodzakelijk voor de federale overheden

• Handhaving van de openbare orde:
Bestaat in het vrijwaren en, in voorkomend geval, het herstellen van de openbare rust, openbare veiligheid en de openbare gezondheid. Dit begrip, ruim gemeten, omvat niet enkel de problemen van handhaving van de openbare orde tijdens evenementen van grote omvang maar ook de milieuproblematiek en het verkeer.

BIN

GAS

Community policing

heading level 1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.