Integrale Veiligheid Als Dogma? Grenzen Aan Het Heersende Veiligheidsdiscours

Referentie van het artikel

PLEYSIER S. ‘Integrale Veiligheid’ als dogma? Grenzen aan het heersende veiligheidsdiscours In: Tijdschrift voor Veiligheid, jg. 7, nr.1, 2008.

Auteur

Het artikel werd geschreven door Pleysier Stefaan.

Pleysier Stefaan is verbonden aan het Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid en docent in de opleiding Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid (KATHO departement Ipsoc). Hij is tevens als vrijwillig wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Leuvens Instituut voor Criminologie (LINC).

Een eerdere versie van deze bijdrage verscheen onder de titel ‘De modetermen voorbij. Reflecties over een lokaal integraal veiligheidsbeleid’ in het Politiejournaal-Politieofficier (Pleysier 2007).

Contactadres: Expertisecentrum Maatschappelijke Veiligheid, KATHO Departement IPSOC, Doorniksesteenweg 145, B-8500 Kortrijk (België), e-mail: eb.ohtak|reisyelp.naafets#eb.ohtak|reisyelp.naafets.

Hier vindt u een uitgebreide bibliografie van Stefaan Pleysier

Context van het artikel:

Het artikel is afkomstig uit het "Tijdschrift voor Veiligheid" en is geschreven door Pleysier Stefaan.

Het Tijdschrift voor Veiligheid is een Nederlandstalig, wetenschappelijk tijdschrift over veiligheid en veiligheidszorg. Het bevat bijdragen over onder meer criminaliteit, overlast, rampen, brandveiligheid en geneeskundige hulp bij ongevallen vanuit verschillende disciplines. De aandacht richt zich daarbij vooral op de maatschappelijke, organisatorische en beleidsmatige aspecten van veiligheid en veiligheidszorg. Wetenschappelijke bijdragen kunnen empirisch, conceptueel of theoretisch zijn, inclusief bijdragen gericht op de ontwikkeling van instrumenten of ontwerpen. Het tijdschrift heeft nadrukkelijk de ambitie dat in artikelen de link met actuele ontwikkelingen in veld en beleid naar voren komt. Daarbij worden, op basis van wetenschappelijke resultaten en inzichten, bijdragen aan het maatschappelijke debat over veiligheid en veiligheidszorg op prijs gesteld. Het tijdschrift staat nadrukkelijk open voor vernieuwende inzichten en tegendraadse gedachten.

Het Tijdschrift voor Veiligheid is een wetenschappelijk tijdschrift dat zich richt op een breder publiek van geïnteresseerden, werkzaam in beleid, onderwijs, bestuur, staffuncties en praktijk van de veiligheidszorg, landelijk en lokaal, publiek en privaat. Het tijdschrift kent, naast varianummers, themanummers rond actuele onderwerpen op het terrein van veiligheid en veiligheidszorg.

Synthese van het artikel

Het streven naar veiligheid lijkt steeds meer het karakter van een samenlevingsproject aan te nemen, en het ziet er niet naar uit dat daar de eerstkomende jaren fundamentele verandering in zal komen. Een efficiënte en effectieve bestrijding van onveiligheid vraagt een allesomvattende, integrale aanpak die rekening houdt met alle factoren die de veiligheid kunnen bedreigen of bevorderen. ‘Integrale veiligheid’ is echter ook een ‘modieuze term’, die het ‘in het maatschappelijk en politiek-bestuurlijke verkeer goed doet. Dit houdt onmiskenbaar risico’s in zich. Hoeveel we gezamenlijk ook investeren in veiligheid, we moeten ook leren leven met de veiligheidsparadox: hoe meer we overtuigd zijn dat we alles kunnen organiseren en regelen, hoe minder we schijnen te accepteren dat het ook wel eens fout kan gaan. Het is een utopie om te verlangen naar een volledige veiligheid als absolute veiligheid als deze toestand een volstrekt onbereikbaar ‘goed’ is.

Powerpoint m.b.t. het artikel is hier te vinden.

Statistieken m.b.t. het artikel

Ik vond de cijfers via de website www.statbel.fgov.be. Deze statistieken zijn criminaliteitsstatistieken voor het eerste semester van 2007 (nationaal). Ik gebruik deze cijfers omdat ze aansluiten op de Integrale Veiligheid die wordt besproken in het artikel dat ik heb behandeld. Immers, er wordt gewerkt met een Kadernota Integrale Veiligheid, waaruit het Nationaal Veiligheidsplan uit voorkomt. Via dat Nationaal Veiligheidsplan1 kunnen de criminaliteitsstatistieken van het eerste semester van 2007 geraadpleegd worden.

Cijfers zijn hier te bekijken.

U kan hier de Excel Opdracht 3 ivm statistieken bekijken.

Juridische context

De belangrijkste wettekst verbonden met het artikel dat ik behandeld heb (en waarnaar ook wordt verwezen in de tekst) is de Kadernota Integrale Veiligheid2. Deze kadernota integrale veiligheid, hierna genoemd, uitgewerkt door de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken en gedragen door de gehele regering, heeft de ambitie het kader voor een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid verder uit te bouwen. Als dusdanig vormt deze kadernota de basis voor een overkoepelend, federaal veiligheidsbeleid. Uit het initiatief van de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken om gezamenlijk een kadernota op te stellen als basis voor het nationaal veiligheidsplan, blijkt dat de noodzaak van geïntegreerd werken zich niet meer beperkt tot de uitwerkingsfase van dit veiligheidsbeleid maar tevens betrekking heeft op de toepassing ervan.

De Kadernota kan hier geraadpleegd worden.

Politieke context

Wat de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken omtrent deze problematiek bespreken staat in de Kadernota Integrale Veiligheid (hierboven te lezen). Daarom ging ik op zoek naar een partij uit de oppositie die haar eigen visie heeft op Integrale Veiligheid.

Ik ben gaan zoeken wat oppositiepartij Lijst Dedecker (LDD) als standpunt heeft met betrekking tot (Integrale) Veiligheid.

Standpunt van Lijst Dedecker over veiligheid3:
Lijst Dedecker vindt dat veiligheid dé kerntaak van de overheid moet zijn. De politieman hoort op straat te opereren, secretariaatstaken moeten door ander personeel uitgevoerd worden. In probleemwijken moet nultolerantie kunnen gelden, zij het altijd voor een hernieuwbare beperkte tijd. Lijst Dedecker wil een recht op wettige verdediging van eigendom. Van het strafrechtelijke systeem moet een geloofwaardige dreiging uitgaan. De huidige manier van straffen wordt als onvoldoende beschouwd. De inhoud van de alternatieve straf moet verzwaard worden. Het karakter van "straf" moet m.a.w. duidelijk zijn. Gevangenisstraffen gelden dan nog enkel voor zwaardere misdrijven. Een minimale gevangenisstraf van 1 jaar, gecombineerd met een uitgebreid gamma van alternatieve sancties, moet zorgen voor een effectieve bestraffing. Minimaal twee derde van de gevangenisstraf dient te worden ondergaan. Indien het individuele reclasseringsprogramma negatieve indicatoren vertoont, dient de ganse gevangenisduur te worden ondergaan. Er is geen plaats voor geïnterneerden in de gevangenis. Voor moord en zedenmisdrijven kan geen verjaring gelden. Hoewel allochtonen en Belgen van allochtone afkomst in ons land in de minderheid zijn, vormen zij in de gevangenis de grootste groep. Vreemdelingen die niet op permanente basis in ons land verblijven en veroordeeld werden tot een gevangenisstraf van minimum 1 jaar moeten worden uitgewezen om in hun land van herkomst hun straf te ondergaan. Via PPS-structuren moet gezorgd worden voor moderne en voldoende gevangeniscapaciteit.

Specialisten

Begrippenlijst

Organisaties

Werkdocumenten

Powerpoints

Opdracht 3 Excel Matthias Stamper

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.