Federale Politie

geschreven door Caitlin Demuynck

De federale politie oefent haar opdrachten uit over het hele Belgische grondgebied en staat onder leiding van de commissaris-generaal. Ze bestaat uit het commissariaat-generaal en 3 algemene directies met zowel centrale directies en diensten in Brussel als gedeconcentreerde directies en diensten in de gerechtelijke arrondissementen. De commissaris-generaal verzekert de opdrachten, geeft leiding en coördineert de drie algemene directies. Daarnaast heeft hij ook eigen directies en diensten.

1.De algemene directie van de bestuurlijke politie

Het personeel van deze algemene directie voert de beveiligingsopdrachten uit, zoals escortes van waardentransporten en de bewaking van de Koninklijke Paleizen.
Verder wordt ondersteuning verschaft aan de bestuurlijke overheden en aan lokale politiediensten, bijvoorbeeld door gespecialiseerd personeel en materieel (sproeiwagens, enz.) ter beschikking te stellen voor ordehandhaving.

Enkele diensten van de bestuurlijke politie:

- De wegpolitie: Het werkterrein van de Wegpolitie zijn de Belgische autosnelwegen. Ze hebben opdrachten inzake verkeer, gerechtelijke opdrachten en opdrachten inzake ordehandhaving.

- De scheepvaartpolitie bestaat uit 5 secties (Antwerpen, Oostende, Gent, Zeebrugge en Luik), een technisch steunteam en een federale dienst bij de Directie van de politie van de verbindingswegen. Ze verzekert de politie in de zeehavens en in de plezierhavens, op de binnenvaartwegen en alle wateren die onder de Belgische jurisdictie vallen. Haar voornaamste opdrachten bestaan uit het toezicht houden op de naleving van de wetten en reglementen op en rond het water en aan boord van vaartuigen, grenscontrole, gerechtelijke politie aan boord van vaartuigen, beslag op schepen, bestuurlijke politie in het raam van de politie in het water en gespecialiseerde steun aan derden. Ze komt vooral in aanraking met illegale immigratie en mensenhandel, drugs, milieuverontreiniging, diefstallen, terrorisme en verkeersveiligheid.

- De spoorwegpolitie: Hun dagelijkse activiteiten gaan van de bewaking tot bijstand, van interventie en de slachtofferbejegening en het beheer van evenementen tot patrouilles aan boord van de treinen.

- De Algemene reserve heeft verscheidene opdrachten, zoals het houden van een permanente operationele interventiereserve; het uitvoeren van beschermingsopdrachten inzake geldtransporten, overbrenging van gevaarlijke gevangenen en bewaking van Belgische ambassades in het buitenland.

- De dienst luchtsteun wordt ingezet in verschillende domeinen. Zoals het beheersen van onoverzichtelijke situaties; het zoeken naar verdwenen personen of voorwerpen; het achtervolgen en onderscheppen van verdachten; het opsporen en/of vaststellen van inbreuken; het beschermen van personen en goederen; het doorstralen van videobeelden via vaste of mobiele stations.

- Bij de dienst hondensteun heb je verschillende soorten honden. De speurhond werkt op basis van de geur van levende personen. De stille drughond zoekt illegale verdovende middelen bij personen. De actieve drughond zoekt illegale verdovende middelen in open en gesloten ruimten en in wagens. De hond menselijke resten gaat overleden personen opsporen, fysiologische vloeistoffen en bloed. De brandhaarddetectiehond spoort brandversnellers op bij branden die vermoedelijk opzettelijk werden aangestoken. Daarnaast heb je ook nog honden bij andere politiediensten.

- De luchtvaarpolitie heeft als belangrijkste opdracht de grenscontrole in al haar aspecten. Daarnaast is ze ook nog verantwoordelijk voor de politiezorg en de gespecialiseerde politiezorg.

- De directie van de operaties inzake bestuurlijke politie moet operationele steun leveren. Ze moet ook een efficiënte toekenning aan versterking van personeel en middelen verzekeren enz.

2.De algemene directie van de gerechtelijke politie

De opdrachten van deze directie zijn gericht op bovenlokale, georganiseerde en maatschappijontwrichtende criminaliteit en naar misdrijven die een gespecialiseerde aanpak vereisen.

Enkele diensten van de gerechtelijke politie:
- FCCU-RCCU staat voor Federal Computer Crime Unit en regionale CCU’s. Dit zijn diensten die zich bezig houden met het onderzoek van computer- en telecommunicatiesystemen.

- Cel vermiste personen: Bij een onrustwekkende verdwijning wordt aangifte gedaan bij de Lokale Politie die op z’n beurt de cel vermiste personen inlicht. De samenwerking van deze diensten is van onschatbare waarde.

- De Dienst TV staat in voor het produceren van opsporingsberichten op vraag van een magistraat of onderzoeksrechter.

- De activiteiten van de Dienst leefmilieu zijn vooral gericht op afvalzwendel, zwendel in radioactieve materialen, zwendel in vuurwerk en zwendel in beschermde fauna en flora.

- De CDBC staat voor de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie. Het speurwerk betreft misdrijven als omkoping, knevelarij, belangenneming en verduistering op het gebied van overheidsopdrachten, subsidies, vergunningen en erkenningen.

3.De algemene directie van de ondersteuning en het beheer.

De algemene directie van de ondersteuning en het beheer is bevoegd voor de algemene steun, zowel aan de federale politie als aan de autoriteiten en aan de korpsen van de lokale politie.

Eén van de diensten is de directie van de telematica (DST). Deze dienst helpt de lokale politie op het vlak van de expertise en stelt de beste kwalitatieve telematicamiddelen en –diensten ter beschikking.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.