Identiteitsfraude en overheid

Artikel:
Bron: J.H.A.M. Grijpink.’identiteitsfraude en overheid’ in justitiële verkenning, jg. 32, nr. 7, 2006.

Bekijk en beschrijf de context van het artikel. Wat is het geheel rond het artikel [komt het uit een tijdschrift, een boek, een losbladig naslagwerk, een encyclopedie] én beschrijf kort dit geheel.
Het artikel komt uit het tijdschrift ‘Justitiële verkenning’, uitgegeven door het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en BJu.
Het tijdschrift geeft informatie over hoe de overheid identiteitsfraude aanpakt.

De auteur:
a. Wie schreef het artikel? Wordt er in het artikel informatie gegeven over de auteur? Indien ja, wat?
J.H.A.M. Grijpink.Prof. dr. mr. Jan Grijpink is als raadadviseur werkzaam bij de directie algemene justitiële
strategie van het ministerie van Justitie, met informatiestrategie als zijn speciale
aandachtsgebied. Hij is als bijzonder hoogleraar verbonden aan het Departement
informatica en informatiekunde van de Universiteit Utrecht met als leeropdracht Keteninformatisering in de rechtstaat.
b. Wat vind je op internet (gebruik Google en sociale netwerksites) over deze auteur?
Op het internet vinden we een site waar een beschrijving wordt gegeven van waar en wat deze professor heeft gestudeerd. Ook vind je er wat hij in zijn leven heeft geschreven en vastgesteld. Dergelijke werken vind je bij vraag c.

c. Wat vertellen de catalogi over de auteur, met andere woorden wat heeft deze auteur nog geschreven?
Grijpink, J.H.A.M. (2007). Checklist Biometrische Persoonsherkenning. In Checklisten Informatiemanagement. Den Haag: Sdu Uitgevers.

Grijpink, J.H.A.M. (2007). Communicatiestrategie voor ketens of netwerken. In ICT-zakboek, 3de druk (pp. 106-131). Den Haag: Reed Business.

Grijpink, J.H.A.M. (2007). Het leerstuk Keteninformatisering in vogelvlucht. In Geboeid door ketens, samen werken aan keteninformatisering (pp. 9-27). Den Haag.

Grijpink, J.H.A.M. (2006). Communicatiestrategie voor ketens of netwerken. In ICT-zakboekje. Reed Elsevier.

Grijpink, J.H.A.M. (2006). Criminal Records in the European Union, the challenge of large-scale information exchange. In proceedings of the First International Conference on Legal,Security and Privacy Issues in IT Law (LSPI), deel I (pp. 283-303). Oslo: Institutt for rettsinformatikk.

Grijpink, J.H.A.M. (2006). Criminal Records in the European Union, the challenge of large-scale information exchange. European journal of crime, criminal law and criminal justice, 14, 1-19.

Grijpink, J.H.A.M. (2006). De uitdaging van grootschalige informatie-uitwisseling in de rechtstaat, waar de rechtswetenschap en de informatiekunde elkaar moeten vinden. ego.Magazine voor Informatiemanagement, 5(2), 31-34.

Grijpink, J.H.A.M. (2006). Een beoordelingsmodel voor de inzet van biometrie. Privacy & informatie, 9(1), 14-17.

Grijpink, J.H.A.M. (2006). Keteninformatisering in kort bestek. Den Haag: Boom Juridische uitgevers/Lemma.

Grijpink, J.H.A.M. (2005). Onze informatiesamenleving in wording, de uitdaging van grootschalige informatie-uitwisseling in de rechtstaat. Privacy en Informatie, 3 (juni)(8), 98-104.

Grijpink, J.H.A.M. (2005). Onze informatiesamenleving in wording, de uitdaging van grootschalige informatie-uitwisseling in de rechtstaat (2005, January 19). Utrecht: Universiteit Utrecht.

Grijpink, J.H.A.M. (2005). Our emerging information society, the challenge of large-scale information exchange in the constitutional state. Computer Law and Security Report, 21(4), 328-337.

Grijpink, J.H.A.M. (2005). Our emerging information society, the challenge of large-scale information exchange in the constitutional state (2005, January 19). Utrecht: Universiteit Utrecht.

Grijpink, J.H.A.M. (2005). Two barriers to realizing the benefits of biometrics: A chain perspective on biometrics, and identity fraud as biometrics' real challenge. Computer Law and Security Report, 21(2 en 3), 138-145.

Grijpink, J.H.A.M. (2004). Checklist Identiteitsfraude. In Checklisten Informatiemanagement (losbladig). Den Haag: Ten Hagen & Stam.

Grijpink, J.H.A.M. (2004). ICT, Spelbederver of Dwarskijker?. In A. Valstar & M. van Genuchten (Eds.), Liber Amicorum '50 Jaar informatiesystemen 1978-2028' ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr T.M. Bemelmans. Technische Universiteit Eindhoven.

Grijpink, J.H.A.M. (2004). Identiteitsfraude als uitdaging. In G. Dessing (Ed.), Beveiliging Totaal 2004 (pp. 195-206). Alphen a/d Rijn: Kluwer.

Grijpink, J.H.A.M. (2004). Identity fraud as a challenge to the constitutional state. Computer Law and Security Report, 20(1), 29-36.

Grijpink, J.H.A.M. (2004). Two barriers to realizing the benefits of biometrics: A chain perspective on biometrics, and identity fraud as biometrics' real challenge. In R.L. Renesse (Ed.), Optical Security and Counterfeit Deterrence Techniques V (pp. 90-102).

De structuur:
a. Wat zijn de tussentitels?
1. Inleiding
2. Identiteitsfraude en identiteitsdiefstal
3. Nieuw identiteits- en identiteitscontrolebeleid nodig
3.1 Méér sporen, minder bewijs
3.2 Olievlekwerking van identiteitsfraude
3.3 Machtsverschuiving in een gedigitaliseerde omgeving
4. Hoe erg is het? De casus ‘strafrechtketen’
4.1 Begin van de strafrechtketen: identiteitscontrole door de politie
4.2 Registratie in Havank
4.3 Het VIP-nummer
4.4 Identiteitscontrole door de detentie-inrichting bij insluiting en ontslag
5. Nieuwe oplossingsrichtingen voor effectieve identiteitscontroles
6. Welke wapens brengt de Nederlandse overheid in stelling?
7. Drie voorbeelden van nieuwe beleidsmaatregelen ter verbetering van identiteitscontroles
7.1 Het biometrische paspoort
7.2 Het burgerservicenummer (BSN)
7.3 Identificatieplicht in ziekenhuizen
8. Conclusies en aanbevelingen
8.1 Identiteitsfraude
8.2 Biometrie
8.3 Persoonsnummers
9. Literatuur

b. Kent het een duidelijke structuur, is die logisch?
De structuur van de tekst is duidelijk, er worden cursief gedrukte woorden/zinnen gebruikt. Het verschil tussen titel en ondertitel wordt duidelijk gemaakt door verschil in tekengrootte.

c. Worden de voetnoten onderaan, achteraan of in de tekst opgenomen? Is dit handig?
Voetnoten worden onderaan de tekst toegevoegd. Dit is praktisch in gebruik omdat, naarmate je vordert in het lezen van de tekst, de uitleg ook tegenkomt.

Maak een lijstje met:
a. interessante bronnen die je nog wil doornemen
Baum, K.
Identity theft, 2004
US Department of Justice, Office
of Justice Programs, April 2006,
NCJ 212213
b. met organisaties betrokken bij het thema
• Justitie
• Overheid
• meld- en onderzoekcentrum
• Europese Unie
• Nederlandse overheid
• Ministerie van VWS
• Gezondheidszorg
• Ziekenhuizen en poliklinieken
• Ministerie van vreemdelingenzaken en Integratie en Bestuurlijke Vernieuwing
• dienst Nationale Recherche Informatie
• Havank

c. met specialisten
(Geen.)

d. definities en moeilijke woorden
• Biometrie= het vaststellen van meetbare eigenschappen van levende wezens, bv.: berekening van de gemiddelde levensduur uit statistieken.
• Forensisch= gerechtelijk: ~e psychiatrie
• Detentie= opsluiting, hechtenis.
• Verificatie= onderzoeken of iets echt, juist is.
• Anonimisering= anoniem maken
• Transacties= overeenkomst waarbij goederen of diensten worden geruild (tegen geld)

Geraadpleegde bronnen:

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.