De Opstelling

Door Thomas Morbee en Michiel Verhulst

Hoe tot een lokaal integraal veiligheidsbeleid komen?
Bestaande beleidskaders

Kadernota integrale veiligheid

Het doel van de kadernota integrale veiligheid (het integraal veiligheidsplan van de federale regering) bestaat erin een kader te creëren voor een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid. De prioriteiten uit het regeerakkoord inzake veiligheid werden op gestructureerde wijze verder uitgewerkt en de samenhang wordt verzekerd tussen de gerechtelijke en politionele aanpak van criminaliteitsfenomenen, in samenwerking met alle betrokken ministers.

De kadernota integrale veiligheid dringt aan op het belang en de meerwaarde dat een integraal en geïntegreerd beleid inzake veiligheid biedt. Dankzij de samenwerking en het overleg tussen de verschillende actoren, krijgen de genomen maatregelen een ruimere basis en worden ze dus ook efficiënter.

Zonale veiligheidsplannen

Het komt aan de zonale Veiligheidsraad toe, samengesteld uit de burgemeester, procureur des konings, dirco en korpschef een zonaal veiligheidsplan op te stellen zodat hun respectieve prioriteiten in een globaal veiligheidsplan zijn opgenomen. Deze dient rekening te houden met de prioriteiten van het NVP en derhalve de kadernota. De kadernota beveelt aan dat deze zonale veiligheidsplannen, zoals dat het geval is op het federale niveau, gebaseerd worden op een globaal gemeentelijk veiligheidsbeleid.

Het algemeen strategisch meerjarenplan

Het “algemeen strategisch meerjarenplan” in Vlaanderen en in Wallonië “le contract de l’avenir locale” (dit in navolging van de oude “beleidsverklaring” of “la declaration politique communale” van art. 242 bis NGW) geeft een ideale mogelijkheid om een aantal strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007-2012 vast te leggen, gekoppeld aan een financieel meerjarenplan.

Het is van belang dat gemeenten, van groot tot klein, zich niet verschuilen achter de stelling dat hun veiligheidsbeleid vervat is in het zonaal veiligheidsplan. Naast het politioneel veiligheidsbeleid is er immers het integraal veiligheidsbeleid dat aandacht heeft voor andere aspecten zoals leefbaarheid, reinheid, verkeersveiligheid, samenlevingsproblemen … . Gemeenten hebben immers op deze domeinen belangrijke bevoegdheden.

Veiligheid inschrijven in het algemeen strategisch meerjarenplan kan op twee manieren, en liefst door een combinatie van beide: enerzijds door veiligheid als een apart thema te behandelen naast andere gemeentelijke bevoegdheidsdomeinen (dus als een apart beleidsdomein met specifieke doelstellingen, strategieën …); anderzijds door veiligheid te beschouwen als een thema dat inclusief deel uitmaakt van andere beleidsdomeinen zoals welzijn, jeugd, ruimtelijke ordening, huisvestiging, tewerkstelling, sport … en dit dan ook in deze thema’s systematisch en inclusief op te nemen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.