De Appelboom

Het achterliggende beeld dat we hanteren bij het preventieproject 'verbondenheid', is dat van de appelboom. De vrucht die we wensen is het respectvol gedrag van de kinderen, jongeren. Deze vrucht wordt echter vaak aangetast. Er is vandalisme, agressief gedrag, pesten, diefstal, druggebruik … De problemen beginnen vaak reeds in het basisonderwijs en verschillende gedragsvormen vragen om een preventieve campagne.
Voor de rechtstreekse bestrijding van respectloos gedrag, de verschillende "plagen als bladluizen, wormen in de appels" enz., bestaan volgens ons reeds heel wat adekwate middelen. We denken hierbij aan tal van bestaande projecten op maat van het basis- en secundair onderwijs rond de preventie van bijvoorbeeld pesten, vandalisme, druggebruik. Ze hebben gemeen dat ze zich op een welbepaalde, afgebakende thematiek focussen, waarrond dan een korte periode intensief wordt gewerkt. Ze werken als de spuitbus die het ongedierte doodt op de appels van de boom.
De boom kan echter ook in een ongezonde bodem staan, verzwakt zijn en daardoor vatbaar voor ziektes en ongedierte. Op die manier komt na de ene ziekte misschien de andere, na een bladluizenplaag misschien een andere parasiet… Bijvoorbeeld na een preventieve campagne rond vandalisme, ook al was die succesvol, verlegt het probleem zich misschien naar andere vormen van respectloos gedrag (agressie, spijbelen,…). Hier zien wij dan het Project Verbondenheid een aanvullende rol spelen op de 'spuitbus-preventie'.
We richten ons dan niet op de eerste plaats op de vruchten, maar op de wortels van de boom. De vijf wortels op de tekening staan voor de vijf dimensies van 'verbondenheid' waar in de scholen rond gewerkt wordt bij de leerlingen: de band met zichzelf,de ander, de groep, materialen, de natuur/het levensgeheel. (We kunnen spreken van 'radicale' preventie, ontleend aan Frits De Cauter: 'radix' is de Latijnse benaming voor wortel.)
Deze vijf omgevingsdimensies zijn in de praktijk nauw met elkaar verweven en niet los van elkaar te zien. Het gaat om de ontwikkeling van een basisklimaat van verbondenheid in de totale klas- en schoolcultuur, en van een grondhouding van verbondenheid bij de leerlingen, en de overige betrokkenen bij het schoolgebeuren (leerkrachten, directie, administratief en technisch personeel, onderwijsbegeleiders, ouders,…).
Een dergelijke vorm van preventie grijpt dieper in en kunnen we beschouwen als een vorm van fundamentele preventie. We zien het als een aanvulling op de meer symptoombestrijdende preventieprojecten: het 'saneren van de bodem' als aanvulling op 'de spuitbus'.1

afbeelding de appelboom:

flickr:3150553832
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.