Boutellier, Prof.dr. J.C.J.

[((KOLKMAN,M. 'Dr. Hans Boutellier: bijzonder hoogleraar veiligheid en burgeerschap fsw.vu http://www.fsw.vu.nl/nl/onderzoek/onderzoekers-aan-het-woord/boutellier/index.asp))]
[(('Boutellier, Prof.dr. J.C.J. NOD http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1291332/))]

flickr:3122716938

Boutellier is een bijzonder hoogleraar aan de afdeling Bestuur en Organisatie (VU). Hij zit op de Denkers-leerstoel sinds 1-4-2006. De VU heeft deze leerstoel samen met de politie Amsterdam-Amstelland en de gemeente Amsterdam. Algemeen directeur Verwey-Jonker Instituut "Deze leerstoel biedt hem de mogelijkheid in nauwe samenwerking met de politie en de Dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente een onderzoeksprogramma op te zetten waarin onafhankelijk onderzoek wordt gedaan naar de ordening van veiligheid in een netwerksamenleving.

De kern van het programma is de opvatting dat veiligheid een ordenend principe is. Verschillende niveau’s in de samenleving zijn van belang voor de organisatie van veiligheid. Hans Boutellier verduidelijkt dit aan de hand van de metafoor van een voetbalveld. Onveiligheid is de tegenpartij. Het strafrechtelijk systeem staat in de goal om in de laatste instantie aanvallen op de veiligheid af te slaan. Maar de keeper kan dit niet alleen. De verdediging voor de goal wordt dan ook gevormd door professionele veiligheidsbewakers als politie, particuliere bewaking en justitiële jeugdzorg, die zich bezighouden met risicobeheersing. Veiligheid behelst echter meer dan strafrecht en risicobeheersing. Meer richting het middenveld bevinden zich organisaties die niet direct met veiligheid te maken hebben, maar wel relevant zijn, zoals scholen, woningcorporaties, welzijnsinstanties, etc. Deze partijen houden zich bezig met normen. Voorin het veld staan de burgers en de sociale verbanden tussen de burgers, het sociaal kapitaal. Dit voetbalveld met zijn opstelling van organisaties en instanties is een vorm van ordening. In het onderzoeksprogramma wordt onderzocht hoe de veiligheid zich organiseert in de samenleving (met als onderzoeksobject Amsterdam) en hoe burgers veiligheid ervaren. Naar dit laatste werd al gekeken in een verkennende studie, samen met de cultureel antropologen.

Het terugkerende thema in de academische carrière van Hans Boutellier is publieke moraal. Voor zijn afstuderen in de psychologie, in het begin van de jaren tachtig, bezocht hij een half jaar lang een ‘heropvoedingsinrichting’ voor jongeren die ernstige misdrijven hadden gepleegd. Hij raakte geïntrigeerd door het begrip publieke moraal en koppelde dit aan een groeiende interesse in het slachtoffer. In de ontkerkelijkte maatschappij was moraal een taboewoord; iedereen moet zijn eigen moraal kunnen bepalen. Hans Boutellier redeneert dat wat ons nog verbindt in deze individuele samenleving, is de afwijzing van het slachtofferschap. Mensen zijn het niet per se eens over hoe een ideale samenleving eruit ziet, maar wijzen wel allemaal discriminatie, moord en verkrachting af. Dit inzicht resulteerde in 1993 in het proefschrift “Solidariteit en slachtofferschap”, dat lovend werd ontvangen.

Hierna is Hans Boutellier zich gaan verdiepen in het strafrecht en de criminologie. Hij werd benoemd als hoofdredacteur van het tijdschrift Justitiële verkenningen van het onderzoeksinstituut van het Ministerie van Justitie en bestudeerde zo alle mogelijke veiligheidsthema’s. In het huidige onderzoeksprogramma combineert hij criminologie en recht met bestuurskunde en sociologie.

Naast bijzonder hoogleraar aan de VU is Hans Boutellier algemeen directeur van het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht. Dit is een onafhankelijk instituut voor sociaalwetenschappelijk onderzoek. Hier wordt vraaggestuurd onderzoek verricht, dat meer toegepast van aard is dan puur wetenschappelijk onderzoek en bedoeld om strategisch beleid te ondersteunen.
Hans Boutellier vindt het belangrijk om de afstand tussen wetenschap en maatschappij zo klein mogelijk te houden. In zijn nieuwe leerstoel zal hij onderzoek leiden dat zoveel mogelijk zowel wetenschap als beleid ondersteunt. Samen met het Verwey-Jonker Instituut werd al het instrument ‘Polarisatie en vertrouwen’ ontwikkeld, bedoeld voor bestuurders om de mate van sociaal vertrouwen en polarisatie te meten.

Behalve in het onderzoek naar de organisatie van veiligheid, komt het thema ook terug in het onderwijs. Studenten kunnen sinds dit jaar kiezen voor de mastervariant Besturen van veiligheid. Een thema dat ligt binnen de ambitie van de universiteit om zich te profileren als maatschappelijk betrokken instelling."

Betrokkenheid bij lopende onderzoeksactiviteiten
Projectleider: Evaluatieonderzoek WMO prestatievelden 7,8,9
Projectleider: Besturen van veiligheid

Betrokkenheid bij afgesloten onderzoeksactiviteiten
Promotor: Een redelijk ritueel. Bemiddelen tussen strafrecht en leefwereld

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.