Begrippenlijst

A

activa
handel bezittingen van een bedrijf; tegengestelde, passiva (Winchester 2003)
affecten
gevoelswaarden (Govers & Willems 2008)
affectieve band
met gemoedsaandoening gebonden (Govers & Willems 2008)
alluderen
een toespeling of zinspelingen maken, spotten (Pleysier 2008)
appreciatie
waardering / stijging van de waardering (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
attitudevorming
het beïnvloeden van de houding, de mentaliteit van de betrokken (Deklerck 2006)
autonomie
zelfbestuur, zelfstandigheid (Govers & Willems 2008)

B

beschimpen
uitschelden (Govers & Willems 2008)
bevolkingsdensiteit
bevolkingsdichtheid (Ackaert & Van Craen 2005)
buffer
verende stootplaat tussen spoorrijtuigen / stootkussen (Pleysier 2007)
brutotonnage
de (inhouds)maat voor de totale grootte van een schip, bepaald overeenkomstig het Internationaal Verdrag betreffende de meting van schepen uit 1969 (wincherster 2003)

C

causaliteit
oorzakelijk verband (Winchester 2003)
…..
elk ingrijpen als zich een of ander probleem voordoet (Deklerck 2006)
component
samenstellend deel (Pleysier 2007)
constitutie
staatsregeling, grondwet (Pleysier 2007)
constitutief
het wezen bepalend, uit de zaak niet weg te denken; recht: constitutieve titel, titel van vestiging (Pleysier 2008)
containerbegrip
een begrip dat zoveel kan betekenen dat het eigenlijk niets betekent; heeft ook een meer neutrale betekenis: 'een overkoepelende term' (Pleysier 2008)
cohesie
onderlinge aantrekking van de moleculen van een lichaam / onderlinge samenhang (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
curatie
genezing (Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/?woord=curatie)

D

delicten
strafbaar feit (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
dereguleren
vereenvoudiging of afschaffing van (wettelijke) reglementen of restricties, vooral opheffing van bep. wettelijke verplichtingen waaraan bedrijven gebonden zijn, ter stimulering van de economische groei: door deregulering van de arbeidswetgeving hoopt men de economie weer aan te zwengelen. (Winchester 2003)
desintegratie
afbrokkeling van de socialiserende en controlerende kaders (Deklerck & Depuydt 2005 In: Deklerck 2006)
determinerend(e)
bepalend, vaststellend (Govers & Willems 2008)
deviant gedrag
afwijkend gedrag (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
differentiëren
zich verschillend ontwikkelen, onderscheid aanbrengen (Pleysier 2007)
directe preventie
maatregelen die als basisdoel de bewerkstelling van preventie hebben. (Deklerck 2006)
discours
gesprek (Pleysier 2007)
discursief
redenerend (Pleysier 2008)

E

effectiviteit
werkelijk, onvoorwaardelijk / waardoor het beoogde doel bereikt wordt, doeltreffend (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
empathisch (luisteren)
het zich inleven in de belevingswereld van anderen (Govers & Willems 2008)
entourage
omgeving, sfeer (Govers & Willems 2008)
excessen
uitspatting, buitensporigheid (Govers & Willems 2008)

F

fungeren
de taak waarnemen van (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
fysiek geweld (definitie)
fysiek geweld is de meest bekende vorm van geweld, het komt meestal overeen met de feiten die de ordediensten hebben vastgesteld. Fysiek geweld omvat elke slechte fysieke behandeling van iemand met de intentie hem of haar te verwonden en/of angst aan te jagen. De intensiteit van dat geweld varieert aanzienlijk. (Govers & Willems 2008)

G

gedragsregulerende mechanismen
gedrag dat zich laat leiden door mechanismen (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
geweldsgerelateerde verwondingen
verwondingen veroorzaakt door geweld (Bogaerts & Van der Knaap 2007)

H

heterogeen
ongelijksoortig (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
homogeen
van dezelfde soort / gelijkmatig van samenstelling (Bogaerts & Van der Knaap 2007)

I

implementeren
verwezenlijken, tot uitvoer brengen / een nieuw systeem invoeren in een organisatie (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
inaccurate
niet nauwkeurig (Ackaert & Van Craen 2005)
inbedding
zorgvuldig geborgen, algemeen omsloten, ergens tussen liggend (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
incentive
een prestatie- of aanmoedigingspremie (Pleysier 2008)
indirecte preventie
de maatregelen kunnen een een preventieve betekenis hebben, zij het niet als eerste doel (Deklerck 2006)

J

K

L

libero
verdediger zonder directe tegenstander, vrije verdediging (Pleysier 2007)

M

maritiem
tot de zee behorende, op de zee(vaart) betrekking hebbend (Winchester 2003)
mechanisme
samenstel van bewegende delen waardoor iets in werking gebracht wordt (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
metafoor
beeldspraak die berust op een vergelijking (Pleysier 2007)
methode
bepaalde, welbedachte manier van handelen om een bepaald doel te bereiken / leerwijze; leerboek / wijze van handelen bij een wetenschappelijk onderzoek (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
methodiek
leer van de te volgen methoden bij onderzoek of onderwijs / de methode zelf (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
methodologie
onderzoek naar de methoden, de leerwijze, methodiek (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
methodologisch
de methodologie of methodiek betreffend (Bogaerts & Van der Knaap 2007)

N

O

P

paradigma
verbuigingsrij, vervoegingsrij (Pleysier 2007)
paradox
schijnbare tegenstrijdigheid (Pleysier 2007 en Ackaert & Van Craen 2005)
parochialisme
'onder de kerktoren' mentaliteit (Pleysier 2008)
particulier
horend bij één bepaald zaak of persoon of een beperkt aantal zaken of personen / niet openbaar / persoonlijk (Pleysier 2007)
partnergeweld (definitie)
eweld in intieme relaties is een geheel van gedragingen, handelingen en houdingen van één van de partners of ex-partners die erop gericht zijn de ander te controleren en te domineren. Het omvat fysieke, psychische, seksuele en economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen die zich herhalen of kunnen herhalen en die de integriteit van de ander en zelfs zijn socio-professionele integratie aantasten. Dit geweld treft niet alleen het slachtoffer, maar ook de andere familieleden, waaronder de kinderen. Het is een vorm van intrafamiliaal geweld. (Govers & Willems 2008)
percipiëren
ontvangen, innen / in de geest vatten, waarnemen (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
performantie
de mate waarin de gestelde doelstellingen efficiënt en effectief uitgevoerd worden (Ackaert & Van Craen 2005)
post-hoc
na het feit, daarom vanwege het feit (Pleysier 2008)
posttraumatische shock
een shock na een trauma (Govers & Willems 2008)
potentieel
de mogelijkheid bezittend zich te ontwikkelen tot het genoemde : onze potentiële vijand (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
preventie
het beperken van de kansen op en de gevolgen van ongevallen met behulp van het doorvoeren van maatregelen (Gevonden op http://www.brzo99.nl/aspx/get.aspx?xdl=/views/brzo/xdl/page&ItmIdt=204932&SitIdt=220&VarIdt=88)
preventiepiramide
de preventiepiramide is een model dat de verschillende facetten van een preventiebeleid integreert (Deklerck 2006)
psychologisch geweld (definitie)
psychologisch geweld is niet zichtbaar. Het raakt de ander in wat zij/hij is, beperkt haar/zijn persoonlijke rechten en vermindert haar/zijn zelfrespect.

Q

R

ratificeren
bekrachtigen, ambtelijk goedkeuren, vooral van internationale overeenkomsten (Winchester 2003)
reder
scheepvaartondernemer, leider van een rederij (Winchester 2003)
reducerend
terugbrengen tot een kleiner aantal of lager peil (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
reguleren
leiden, ordelijk doen verlopen; regelen, schikken, afspreken (Winchester 2003)
relateren
in verhouding brengen of beschouwen tot, doen afhangen van het genoemde (Winchester 2003)
represailles
vergeldingsmaatregel (Govers & Willems 2008)
repressief
onderdrukkend (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
review
tijdschrift, maandblad / boekbeoordeling (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
rudimentair
niet meer tot ontwikkeling komend, onontwikkeld (Bogaerts & Van der Knaap 2007)

S

seksueel geweld (definitie)
seksueel geweld legt de ander, met geweld of dwang, een seksuele daad of seksuele praktijken op zonder haar toestemming. Seksueel geweld omvat eveneens ongewenste intimiteiten en daden met een seksuele connotatie. (Govers & Willems 2008)
seksuele connotatie
seksuele bijgedachte bij een woord, seksuele bijbetekenis (Govers & Willems 2008)
sensitizin concepts
richtinggevende of attenderende concepten (Pleysier 2008)
significant
niet aan toeval toe te schrijven en dus betekenisvol (Bogaerts & Van der Knaap 2007 en Ackaert & Van Craen 2005)
simplistisch
al te eenvoudig, éénzijdig, alles of te veel uit één beginsel verklarend (Bogaerts & Van der Knaap 2007)
structurele maatregelen
Structurele maatregelen grijpen in in de omgeving van de betrokkenen, en maken bepaalde zaken mogelijk of onmogelijk. (Deklerck 2006)
surveillance
toezicht, bewaking (Bogaerts & Van der Knaap 2007)

T

teaser
een aanzet of stimulans om u verder te verdiepen en bekwamen in het thema 'integrale veiligheid' (Pleysier 2007)

U

utilitaire
afschrikkend (Ackaert & Van Craen 2005)

V

veiligheidsketen
de taken en werkzaamheden van de brandweer die zijn gericht op brandweerzorg en rampenbestrijding (Pleysier 2008)
veiligheidsparadigma
veiligheidsvoorbeeld, model (Pleysier 2008)
verbaal geweld (definitie)
verbaal geweld wordt gebruikt door de dader om zijn partner te domineren, controleren, zelfs te vernietigen. De gebruikte toon(roepen, bevelen,…), de inhoud van zijn woorden( scheldwoorden, beledigingen, vernederingen, vulgaire en respectloze woorden,…) en zijn houding (het gesprek leiden, de ander onderbreken of verplichten te zwijgen…) zijn van belang. (Govers & Willems 2008)

W

welzijn
het deelnemen aan het samenleven in een toestand van fysieke en psychisch welbevinden (Deklerck 2001)

X

Y

Z


Bronnen

DEKLERCK J. Onveiligheid integraal aanpakken: de ‘preventiepiramide’ In: Tijdschrift voor Veiligheid, jg. 5, nr.3, 2006.

ENCYCLO ONLINE ENCYLOPEDIE, 'Encyclopedie', http://www.encyclo.nl/zoek, geraadpleegd op 30 december 2008.

VAN DAELE, ‘Woordenboek’, http://www.vandale.nl, geraadpleegd op 30 december 2008.
'WOORDENBOEK', http://www.woorden-boek.nl/, geraadpleegd op 30 december 2008.

VAN DER KNAAP L. & BOGAERTS S. Gedragsregulering 'Gedragsregulerende mechanismen in situationele preventie van criminaliteit. Straatverlichting en cameratoezicht als voorbeelden uit de praktijk.' In: Tijdschrift voor Veiligheid, jg. 3, nr. 6, 2007.

VAN DAELE, ‘Woordenboek’, http://www.vandale.nl, geraadpleegd op 20 december 2008.
NEDERLANDSE TAALUNIE. Prisma handwoordenboek Nederlands, Het spectrum, 2005, 1592 p.

PLEYSIER,S.,De modetermen voorbij, reflecties over een integraal veiligheidsbeleidin Politiejournaal-Politieofficier,nr.9 ,2007, p15-21.

VAN DAELE, ‘Woordenboek’, http://www.vandale.nl, geraadpleegd op 20 december 2008.

NEDERLANDSE TAALUNIE.Prisma handwoordenboek Nederlands, Het spectrum,2001.

WINCHESTER N. ‘Criminaliteit op zee’. Justitiële verkenning ‘Open register, zelfregulering en criminaliteit’, nr.2, 2003.

HEELOM, 'Woordenboek', http://www.heelom.com/Echo/zoekrobot/woordenboek/, geraadpleegd op 30 december 2008.

CENTRAAL BUREAU VOOR DE STATISTIEK, ‘Begrippen’, CBS, http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/begrippen/default.htm?conceptid=2625, geraadpleegd op 3 januari 2009

PLEYSIER S. ‘Integrale Veiligheid’ als dogma? Grenzen aan het heersende veiligheidsdiscours In: Tijdschrift voor Veiligheid, jg. 7, nr.1, 2008.

VAN DAELE, ‘Woordenboek’, http://www.vandale.nl, geraadpleegd op 01 januari 2009.

NEDERLANDSE TAALUNIE. Prisma handwoordenboek Nederlands, Het spectrum, 2005, 1592 p.

ACKAERT J.& VAN CRAEN M. Onveiligheid en etnische herkomst: de stereotypering voorbij. In: Panopticon, jg.25, nr. 4, 2005.

ENCYCLO ONLINE ENCYLOPEDIE, 'Encyclopedie', http://www.encyclo.nl/zoek, 2008.

NEDERLANDSE TAALUNIE. Prisma handwoordenboek Nederlands, Het spectrum, 2002, 566 p.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License

SSL configuration warning

This site has been configured to use only SSL (HTTPS) secure connection. SSL is available only for Pro+ premium accounts.

If you are the master administrator of this site, please either upgrade your account to enable secure access. You can also disable SSL access in the Site Manager for this site.